Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie okresu próbnego. Co ważne, dotyczy on tylko i wyłącznie kategorii B.  Wcześniejsze posiadanie innych kategorii nie będzie z niego zwalniać.

Przepisami o okresie próbnym objęci zostaną wszyscy kierowcy, których prawo jazdy kategorii B zostanie wydane 4 czerwca i później. Warto pamiętać, że decydującą w tej kwestii datą jest właśnie data wydania prawa jazdy wpisana na dokumencie. Co to takiego? Nic innego jak data decyzji o wydaniu, a nie np. zdania egzaminu czy faktycznego otrzymania dokumentu w urzędzie.

Okres próbny będzie trwał dwa lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata). Ma się z nim wiązać szereg obowiązków (również dodatkowych kosztów) i ograniczeń.

Obowiązki

W okresie próbnym kierowca musi odbyć między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy:

1) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 godziny zajęć teoretycznych w WORD-zie za 100 zł, poświęconych problematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wypadków drogowych, psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym;

2) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym - szkolenie kosztuje 200 zł i jest prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy w formie ćwiczeń trwających 1 godzinę; ma na celu uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości i obejmuje następujące zadania:

1) jazdę w zakręcie z prędkością:

a) 50-60 km/h pojazdem bez „ESP”,

b) 50-60 km/h pojazdem wyposażonym w ESP,

c) 30 km/h pojazdem bez ESP;

2) hamowanie awaryjne na wprost:

a) pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania, zwanego dalej „ABS”, podczas jazdy z prędkością:

- 50 km/h,

- 40 km/h,

b) pojazdem wyposażonym w ABS podczas jazdy z prędkością:

- 50 km/h,

- 40 km/h;

3) hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy z prędkością:

a) 60 km/h pojazdem wyposażonym w ABS,

b) 50 km/h pojazdem bez ABS,

c) 40 km/h pojazdem wyposażonym w ABS.

Żadne z tych szkoleń nie kończy się egzaminem. Wystarczy w nich tylko uczestniczyć i…  przedstawić w wydziale komunikacji przed upływem 8 miesiąca od otrzymania prawa jazdy stosowne zaświadczenia.  W przeciwnym razie prawo jazdy zostanie zatrzymane. Z odbyciem szkoleń – zwłaszcza praktycznych - lepiej nie zwlekać, ponieważ W Polsce wciąż niewiele jest ośrodków doskonalenia techniki jazdy, co może skutkować nie tylko niedogodnym dojazdem na szkolenie, ale również kolejkami.

Poza tym przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego kierowca musi na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu, umieszczać okrągłą białą plakietkę o średnicy 11cm z zielonym symbolem liścia klonowego. Tylko wyjątkowo (np. w przypadku pojazdu nieposiadającego tylnej szyby) oznaczenie może zostać umieszczone na samym nadwoziu.

Warto pamiętać, że to oznaczenie zostało precyzyjnie określone, dlatego naklejenie dowolnej naklejki z zielonym liściem w dowolnym miejscu nie wystarczy.

Ograniczenia

W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca od dnia otrzymania prawa jazdy, kierowcy nie wolno:

1) przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym (nawet na odcinkach na których obowiązuje wyższe ograniczenie), 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

3) podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy ani osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kategorii B (chyba że kierowca uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną).

Popełnienie w całym okresie próbnym dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji poskutkuje m. in. skierowaniem na kurs reedukacyjny i wydłużeniem okresu próbnego o dodatkowe dwa lata. Popełnienie trzech takich wykroczeń lub jednego przestępstwa będzie już oznaczać całkowitą utratę prawa jazdy.

Do wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu komunikacji zaliczane będzie np. przekroczenie prędkości o więcej niż 30km/h, wymuszenie pierwszeństwa, wyprzedzanie wbrew zakazom lub wjazd za sygnalizator przy czerwonym świetle.

Wykroczenia

Mające wejść w życie w 4 czerwca 2018 r. przepisy ustawy o kierujących pojazdami nieco inaczej niż dotychczas kształtują konsekwencje gromadzenia punktów karnych.

Po pierwsze, nie będzie już możliwości zmniejszenia liczby posiadanych punktów karnych. Obecnie taką możliwość (do wykorzystania raz na sześć miesięcy) dają specjalne szkolenia organizowane w ośrodkach ruchu drogowego, odejmujące sześć punktów. Nie można z nich skorzystać w ciągu pierwszego roku od wydania prawa jazdy. W przypadku kierowców w pierwszym roku od wydania prawa jazdy osiągnięcie 20 punktów karnych kończy się obecnie cofnięciem uprawnień. A co w przypadku pozostałych kierowców? Osiągnięcie 24 punktów skutkuje skierowaniem na egzamin kontrolny (dopiero negatywny wynik tego egzaminu powoduje cofnięcie prawa jazdy).

Nowe przepisy nie przewidują szkoleń obniżających liczbę punktów, a jedynie przymusowe kursy reedukacyjne po osiągnięciu 24 punktów, a w przypadku kierowców w okresie próbnym również po popełnieniu dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie organizowany przez WORD za opłatą w wysokości 500 zł. Obejmuje on 28 godzin szkolnych – po 45 minut, realizowanych przez cztery dni powszednie.

Już samo uczestnictwo we wszystkich zajęciach kursu pozwoli uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu. Należałoby dostarczyć  je do wydziału komunikacji w terminie sześciu tygodni od otrzymania skierowania na kurs (liczy się data doręczenia). Nieprzedłożenie zaświadczenia w tym terminie skutkować będzie zatrzymaniem prawa jazdy. Sam kurs należy odbyć w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji o skierowaniu. Ponowne zgromadzenie 24 punktów w okresie pięciu lat od odbycia kursu skutkować będzie całkowitym cofnięciem prawa jazdy.

Nowe usługi w CEPIK-u 2.0

Przepisy, które wejdą w życie w czerwcu przewidują szereg nowych funkcjonalności systemu CEPiK. Pojawić się ma np. możliwość otrzymywania mailowych powiadomień o:

1) ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia,

2) ważności badań lekarskich,

3) popełnionych naruszeniach w ruchu drogowym,

4) mandatach i terminach ich płatności,

5) końcu okresu próbnego,

6) terminach związanych z uprawnieniami użytkownika.

Dysponując natomiast numerem ewidencyjnym instruktora uzyskamy dostęp do:

1) zakresu posiadanych przez instruktora uprawnień,

2) informacji o liczbie osób przeszkolonych przez instruktora,

3) informacji o średnim czasie, jaki upłynął od zakończenia kursu do przekazania do ewidencji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu,

4) informacji o zdawalności egzaminów przez kursantów przeszkolonych przez instruktora.

Z kolei podając w systemie numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców, będzie można uzyskać informacje takie jak:

1) nazwa ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie,

2) siedziba ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie,

3) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie,

4) zakres szkoleń przeprowadzanych przez ośrodek szkolenia kierowców lub inną jednostkę prowadzącą szkolenie,

5) data wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców lub data wpisu do ewidencji jednostek prowadzących szkolenie,

6) liczba przeszkolonych,

7) liczba szkód lub wypadków spowodowanych przez osoby przeszkolone w ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie,

8) statystyki dotyczące liczby wykroczeń popełnianych przez osoby przeszkolone w ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie,

9) zdawalność egzaminów w danym ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie,

10) średni czas, jaki upłynął od zakończenia kursu do przekazania do ewidencji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu.

Radosław Biernat

 

Źródlo : http://www.szkola-jazdy.pl/aktualnosci/single/id/3504